Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ zbornice, ki nadzira izvajanje določb statuta in drugih splošnih aktov zbornice,  uporabe sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice ter izvajanje sprejetega programa dela.

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik odbora in trije člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in niso člani upravnega odbora.

Za mandatno obdobje 2022-2026  je skupščina izvolila naslednje člane:

za predsednico

 • Neva IVANČIČ

za članice

 • Katja ANTONČIČ TUL
 • Majda ZUPAN
 • Vivijana MIKOLJ

Predsednik zbornice

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico, uresničuje  sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice.  Po svoji funkciji je predsednik upravnega odbora. Predsednika zbornice voli skupščina zbornice za dobo 4 (štirih) let in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.

Predsednik zbornice za mandatno obdobje 2018-2022  je Rajko KODRIČ.

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima predsednika in štiri člane  iz vrst članov zbornice.

Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora. Predsednik zbornice lahko upravnemu odboru predlaga v izvolitev izmed članov upravnega odbora dva podpredsednika upravnega odbora. Podpredsednika upravnega odbora nadomeščata predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in izvajata njegova pooblastila ter opravljata naloge iz področja nalog upravnega odbora in druge zadeve, za katere ju pooblasti predsednik zbornice.

Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola v mandatnem obdobju 2018-2022 sestavljajo:

 • Rajko KODRIČ – predsednik
 • Jani MATTICA - član
 • Milan MILOSTNIK - član
 • Edvin SALVI - član

 

Skupščina OOZ Izola - CRA Isola

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima 17  članov. Poslance v skupščino zbornice volijo člani zbornice na splošnih volitvah.

Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema osnovo oziroma višino in način plačevanja članarine zbornici, v skladu z 39. in 41. členom obrtnega zakona,
 • sprejema finančni načrt zbornice za tekoče leto ter njegove spremembe in dopolnitve - rebalans ter poročilo o realizaciji finančnega načrta praviloma za obdobje do obravnave na seji skupščine,
 • določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter višino teh nadomestil,
 • odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi na predlog sekcije oziroma drugega organa,
 • voli in razrešuje predsednika zbornice,
 • na predlog predsednika zbornice voli in razrešuje člane upravnega odbora
 • voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 • razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe zbornice in določa rok za izvedbo volitev v organe zbornice,
 • odloča o sporih glede ustanavljanja sekcij v zbornici,
 • sprejema druge odločitve, v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi.

Poslanci skupščine v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 Irena APOLLONIO, Igor BOŽIČ, Vladko BUCAJ, Branko FURLANIČ, Dorjan IVANČIČ, Sandra JELIĆ, Nada JERMAN , Barbara LUŠIČ KNEZ, Darijo KLEVA, Rajko KODRIČ,  Matej KORENIKA, Jasna KOZLOVIČ,  Milan MILOSTNIK,  Predrag SIMIĆ in Kristjan ŠTAJNER.

Uradne ure

Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 12.00 ure.

Sreda:
od 8.00 do 12.00 ure
ter od 14.00 do 17.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

obrtno-podjetniska-zbornica
Brkinska ulica 13, 6310 Izola

Tel.: 05/640 03 20, 640 03 21
Faks: 05/641 75 27

email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfStatut OOZ Izola - CRA Isola

Kje se nahajamo?